tinjesus

Ai thấy Thầy là thấy Cha

tinjesus

Tin mừng thứ Bẩy sau Chúa nhật IV phục sinh

 Ga 14, 7-14

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người”.

Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Philipphê, Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin, vì các việc Thầy đã làm.

Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm; người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho”.

Suy niệm

Tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giê-su sẽ rời bỏ các Tông đồ, Ngài nói lời từ biệt các ông. Ngài nói với các ông cách công khai rằng Ngài chính là Thiên Chúa: “ Ai thấy Thấy là thấy Cha”. Vâng, Giê-su Nagiarét là Thiên Chúa! Và bên cạnh Ngài chúng ta có thể đi vào trong lòng gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa: sự sống của Cha, Con và Thánh Thần.

Chúa Giê-su nói với chúng ta: “ Anh em hãy tin vào Thầy, tin vào Thầy vì những việc Thầy làm”. Chúa Giê-su Ki-tô đã làm những việc lớn lao, không ai đã thực hiện những việc lớn lao như thế bao giờ: việc quan trong nhất đó là sự phục sinh vinh hiển của Ngài. Vâng, Lạy Chúa Giê-su, con tin tưởng nơi Chúa.

Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *