thienthan

Các Tổng lãnh Thiên Thần

thienthan

Tin mừng thứ Ba sau Chúa nhật XXVI thường niên

Ga 1, 47-51

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông rằng: “Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Nathanaen đáp: “Sao Ngài biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. Nathanael thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”.

Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin. Ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa”.

Và Người nói với ông: “Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người”.

Suy niệm

Hôm nay chúng ta nhận được tin vui tuyệt vời: Chúa Giê-su không chỉ đến với thế giới một mình nhưng cùng với nhiều thiên thần. Không phải trước đó các thiên thần chưa đến với trần thế. (các ngài luôn giúp đỡ chúng ta, cách riêng là các tổng lãnh thiên thần Micaen, Gabriel và Raphael). Nhưng từ khi Đức Mẹ thụ thai và khi Chúa Giê-su sinh ra, sự hiện diện của các thiên thần càng gia tăng. Các thiên thần đang ở đâu? Vậy sao ở đây ta không thấy các ngài? Bởi vì các ngài vô hình và đang ở bên, ở trong tâm lòng chúng ta.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *