Giờ lễ

Lịch phụng vụ trong tuần từ 12 đến 19 tháng 9 năm 2021

12  06   X  CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.

Xứ Tầm Khê (Chằm Hạ), Cổ Nhuế, Vỉ Nhuế, Gò Mu, Trung Kỳ, họ Tiêu Viên và họ Vạn Tiên chầu Mình Thánh.   

13  07  Tr  Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên.

Thánh Gio-an Kim Khẩu, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

14   08  Đ  Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên.

SUY TÔN THÁNH GIÁ, lễ kính.

15  09  Tr  Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên.

Đức Mẹ sầu bi, lễ nhớ.

16  10  Đ  Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên.

Thánh Co-nê-li-ô, Giáo hoàng, và thánh Sip-ri-a-nô, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.

17  11  X  Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên.

18  12  X  Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên.

19  13  X  CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Lan Mát, Trình Xá, Vạn Điểm, họ Thành Lập, họ Mai Động, và họ Vạn Thắng chầu Mình Thánh.

Phụng vụ trong tuần từ 22 đến 29 tháng 8 năm 2021

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

Từ 22 đến 29 tháng 8 năm 2021

22  15  X  CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN.

Xứ Đại Ơn, Công Xá, Bái Đô và họ Đô Hai chầu Mình Thánh.

23  16  X  Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên.

(Tr) Thánh Rôsa Lima, Trinh nữ.

1Tx 1,1-5.8b-10; Mt 23,13-22.

24  17  Đ  Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên.

THÁNH BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô, TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.

25  18  X  Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên.

(Tr) Thánh Lu-i.

(Tr) Thánh Giu-se Ca-la-xan (Calasanz), Linh mục.

1Tx 2,9-13; Mt 23,27-32.

26  19  X  Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên. 

1Tx 3,7-13; Mt 24,42-51.

27  20  Tr  Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên.

Thánh nữ Mô-ni-ca, lễ nhớ. 

1Tx 4,1-8; Mt 25,1-13.

28  21  Tr  Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên.

Thánh Au-gút-ti-nô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

1Tx 4,9-11; Mt 25,14-30.

29  22  X  CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.

Xứ Phú Thứ, Tân Lạc, và họ Thọ Lão chầu Mình Thánh.

Phụng vụ trong tuần từ 15 đến 22 tháng 8 năm 2021

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

Từ 15 đến 22 tháng 8 năm 2021

15  08  Tr  CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN.

RẤT THÁNH TRINH NỮ MA-RI-A HỒN XÁC LÊN TRỜI, lễ trọng và buộc.

Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Cát Lại, Nam Định, Hướng Nghĩa (Mường Cắt), họ Ngọc Động và họ Tri Thủy chầu Mình Thánh.

  • Tại Nhà thờ Chính Tòa có các Thánh lễ trực tuyến như sau: 7h00, 10h00, 18h00 và 20h00. Thánh lễ đại triều tuyến lúc 10h00 do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự.
  • 15h00: Đức TGM Giuse chủ sự buổi lần hạt Mân Côi trọng thể, truyền hình trực tuyến tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội

16  09  X  Thứ Hai Tuần XX Thường Niên.

17  10  X  Thứ Ba Tuần XX Thường Niên.

18  11  X  Thứ Tư Tuần XX Thường Niên.   

19  12  X  Thứ Năm Tuần XX Thường Niên.

20  13  Tr  Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên.

Thánh Bê-na-đô, viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

21  14  Tr  Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên.

Thánh Piô X, Giáo hoàng, lễ nhớ.

22  15  X  CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN.

Xứ Đại Ơn, Công Xá, Bái Đô và họ Đô Hai chầu Mình Thánh.

Lịch phụng vụ trong tuần từ 8 đến 15 tháng 8 năm 2021

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

Từ 8 đến 15 tháng 8 năm 2021

08  01/7  X  CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN.

Xứ Phú Ốc, Kim Bảng, họ Bắc Sơn, họ Đầm Mơ và họ Văn Phái chầu Mình Thánh.

09  02  X  Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên.

  • 18h30: Thánh lễ giỗ lần thứ 17 cầu nguyện cho Cha Gioan Đỗ Tông, nguyên chính xứ Chính Tòa

10  03  Đ  Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên.

THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO, lễ kính.

Hôm nay lễ quan thày Đức Cha Lôrenxô Chu Văn Minh, nguyên Giám mục phụ tá, chúng ta nhớ cầu nguyện cho ngài.

11  04  Tr  Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên.

Thánh Cờ-la-ra, Trinh nữ, lễ nhớ.

  • 18h30: Thánh lễ mừng quan thấy Hội Phan Sinh tại thế Giáo xứ Chính Tòa

12  05  X  Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên.

  • 18h30: Thánh lễ trực tuyến mừng lễ quan thầy quý Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ trong Tổng Giáo phận Hà Nội, do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự.

13  06  X  Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên.

14  07  Đ  Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên.

Thánh Mac-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê [Maximilian Kolbe], Linh mục, Tử đạo, lễ nhớ. 

(Tr) Chiều: Lễ Vọng RẤT THÁNH TRINH NỮ MA-RI-A HỒN XÁC LÊN TRỜI, lễ trọng.

  • 18h00: Thánh lễ Vọng kính Đức Mẹ Linh hồn và Xác lên trời.

15  08  Tr  CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN.

RẤT THÁNH TRINH NỮ MA-RI-A HỒN XÁC LÊN TRỜI, lễ trọng và buộc.

Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Cát Lại, Nam Định, Hướng Nghĩa (Mường Cắt), họ Ngọc Động và họ Tri Thủy chầu Mình Thánh.

  • Tại Nhà thờ Chính tòa có các Thánh lễ trực tuyến mừng kính Đức Mẹ Linh hồn và Xác lên trời vào các giờ sau: 7h00, 10h00, 18h00 và 20h00. Thánh lễ đại triều lúc 10h00 do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự.

Lịch phụng vụ trong tuần từ 1 đến 8 tháng 8 năm 2021

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

Từ 01 đến 08 tháng 8 năm 2021

01  23  X  CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN.

Xứ Hoàng Nguyên, Nghĩa Ải, Trung Hiếu, họ La Phù, họ Trương Cói và họ Vạn Xá chầu Mình Thánh.

Từ trưa hôm nay cho đến hết ngày mai, nhờ ơn rộng Hội Thánh ban, được viếng nhà thờ lĩnh ân xá. Để được ơn đại xá, mỗi tín hữu phải xưng tội, rước lễ, viếng nhà thờ, đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin Kính và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng (Enchiridion Indulgentiarum năm 1999, concessio 33). 

02  24  X  Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên.

03  25  X  Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên. 

04  26   Tr  Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên.

Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, Linh mục, lễ nhớ.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giuse.

05  27  X  Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên. 

Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

06  28  Tr  Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên.

CHÚA HIỂN DUNG, lễ kính. 

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

07  29  X  Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên. 

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

08  01/7  X  CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN.

Xứ Phú Ốc, Kim Bảng, họ Bắc Sơn, họ Đầm Mơ và họ Văn Phái chầu Mình Thánh.

LƯU Ý

Trong thời gian giãn cách xã hội vì dịch bệnh Covid 19, tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội có các Thánh lễ trực tuyến như sau:

– Thánh lễ chúa nhật: 18h00 thứ Bẩy; 7h00, 18h00 và 20h00 chúa nhật.

– Thánh lễ ngày thường: 18h30 từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Xin chân thành cám ơn quý Ông Bà và Anh Chị Em.

Lịch phụng vụ trong tuần từ 25/07 đến 01/08 năm 2021

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

Từ 25/07 đến 01/08 năm 2021

25  16  X  CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN.

Xứ Đồng Trì, Lỗ Xá, họ Quan Nha và họ Phú Lão chầu Mình Thánh.

Hôm nay là ngày Thế giới Ông Bà và Người cao niên. Ơn toàn xá được ban cho những ai tham dự Thánh lễ, bao gồm cả Thánh lễ trực tuyến, hoặc những ai thăm viếng hay gọi điện thăm hỏi những người già cả đau yếu. Theo thông báo của Tòa Ân Giải Tối Cao, điều kiện để được Ơn Toàn Xá là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi. Trong thời kỳ dịch bệnh việc xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha có thể làm sau, ngay sau khi có thể.

26  17  Tr  Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên.

Thánh Gio-a-kim và thánh An-na, song thân Đức Trinh nữ Ma-ri-a, lễ nhớ.

  • Mừng lễ bổn mạng Hội An-na giáo xứ Chính Tòa.

27  18  X  Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên. 

28  19  X  Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên. 

29  20  Tr  Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên.

Thánh nữ Mác-ta, lễ nhớ. 

30  21  X  Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên. 

31  22  Tr  Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên.

Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la (Loyola), Linh mục, lễ nhớ. 

THÁNG TÁM – 2021

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Ý truyền giáo: Giáo hội.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo hội, để nhờ lãnh nhận ân sủng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Giáo hội canh tân chính mình dưới ánh sáng Tin Mừng.

Tháng Trái Tim Đức Mẹ
Cầu cho kẻ có tội được ơn hoán cải.

Để tôn kính Trái Tim Đức Mẹ, các tín hữu có thể đọc ba kinh Kính Mừng và kinh cầu Trái Tim Đức Mẹ.

01  23  X  CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN.

Xứ Hoàng Nguyên, Nghĩa Ải, Trung Hiếu, họ La Phù, họ Trương Cói và họ Vạn Xá chầu Mình Thánh.

Từ trưa hôm nay cho đến hết ngày mai, nhờ ơn rộng Hội Thánh ban, được viếng nhà thờ lĩnh ân xá. Để được ơn đại xá, mỗi tín hữu phải xưng tội, rước lễ, viếng nhà thờ, đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin Kính và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng (Enchiridion Indulgentiarum năm 1999, concessio 33). 

THÔNG BÁO

Trong thời gian giãn cách xã hội vì dịch bệnh Covid 19, tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội có các Thánh lễ trực tuyến như sau:

– Thánh lễ chúa nhật: 18h00 thứ Bẩy; 7h00, 18h00 và 20h00 chúa nhật.

– Thánh lễ ngày thường: 18h30 từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Xin chân thành cám ơn quý Ông Bà và Anh Chị Em.

Lịch phụng vụ trong tuần từ 18 đến 25 tháng 7 năm 2021

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

Từ 18 đến 25 tháng 7 năm 2021

18  09  X  CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận. 

Xứ Đại Phú, họ Hoà Mục và họ Khánh Thôn chầu Mình Thánh.

19  10  X  Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên. 

20  11  X  Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên.

21  12  X  Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên.

22  13  Tr  Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên.

THÁNH MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA, lễ kính.

23  14  X  Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên. 

24  15  X  Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên.

25  16  X  CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN.

Xứ Đồng Trì, Lỗ Xá, họ Quan Nha và họ Phú Lão chầu Mình Thánh.

THÔNG BÁO

Vì dịch bệnh Covid 19 đang gia tăng, nên tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội chỉ có các Thánh lễ chúa nhật được phát trực tuyến vào các giờ sau: 18h00 thứ Bẩy; 7h00, 18h00 và 20h00 chúa nhật. Xin cám ơn quý ông bà và anh chị em.

Lịch phụng vụ trong tuần từ 11 đến 18 tháng 7 năm 2021

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

Từ 11 đến 18 tháng 7 năm 2021

11  02  X  CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.

Xứ An Lộc, Đàn Giản và họ Hạ Đoạn chầu Mình Thánh.

12  03  X  Thứ Hai Tuần XV Thường Niên.

Thánh Anê Lê Thị Thành (Bà Đê), giáo dân, Tử đạo

  • 18h30: Thánh lễ cầu cho Hội Bà Thánh Đê trong Giáo xứ.

13  04  X  Thứ Ba Tuần XV Thường Niên.

14  05  X  Thứ Tư Tuần XV Thường Niên.

15  06  Tr  Thứ Năm Tuần XV Thường Niên.

Thánh Bô-na-ven-tu-ra, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

16  07  X  Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên.

17  08  X  Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên.

18  09  X  CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận. 

Xứ Đại Phú, họ Hoà Mục và họ Khánh Thôn chầu Mình Thánh.

THÔNG BÁO

Vì dịch bệnh Covid 19 đang gia tăng, nên tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội chỉ có các Thánh lễ chúa nhật được phát trực tuyến vào các giờ sau: 18h00 thứ Bẩy; 7h00, 18h00 và 20h00 chúa nhật. Xin cám ơn quý ông bà và anh chị em.

Scroll to Top