Cây tốt sinh trái tốt

Chúng ta vừa nghe những lời khuyên răn mà Chúa Giêsu gửi đến cho đám đông, bằng các dụ ngôn, khuyến cáo, phản ảnh và tiên báo.

Và ngay lập tức chúng ta bị đánh động bởi cách thức đa dạng bên ngoài cũng như là những chủ đề mà Chúa Giêsu đề cập trong suốt tường thuật. Mỗi đoạn tường thuật lại cho thấy sự khai triển phong phú, nhưng phải chăng không có một lời dạy chung làm nền tảng để mà đón nhận hay sao? Thưa lời dạy chung đó là:

  • Người muốn là chứng nhân Tin mừng và chia sẻ nó cho người khác thì cần phải tự mình nhận biết Tin mừng. Người đó cần phải có ánh sáng soi dẫn, không đi trong tăm tối, để không đẩy người khác vào trong vực sâu tăm tối.
  • Người tuyên bố mình là thầy thì phải có một uy quyền và một kinh nghiệm tương ứng cho phép ông đáp ứng nhu cầu của các môn sinh và những ai khao khát sự thật sẽ đến với ông.

Tuy nhiên, điều tiên là nếu ông không thanh lọc những điều tuyệt vời nhất mà ông có thể nói, những hành động anh hùng nhất và ông có thể thực hiện, thì những điều đó sẽ là vô bổ, thậm chí là đáng bị nguyền rủa. Cũng như là hoa trái của một cây bị sâu, ông sẽ làm hư hỏng những người lắng nghe ông.

Nhưng làm sao để trở thành một cây tốt? Đó là câu hỏi cần được trả lời. Có phải là giống như một loại mô hình mà người ta đã đục đẽo sẵn hay như một tiến trình đã được thiết lập cẩn thận không? Thưa không giống như thế.

Các môn đệ chân chính như chính Chúa Giêsu nói đó là những người biết “ trước hết biết kiếm tìm Nước Trời và sự công chính của Ngài”, có nghĩa là phải từ bỏ mình như là trung tâm và điều khiển hết mọi sự. Các môn đệ này phải trở nên những người bắt chước Chúa, như Chúa nói với chúng ta trong Tin mừng Chúa nhật tuần trước: “ Anh em đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán…Anh em hãy tha thứ để được tha thứ…Anh em hay cho để được cho lại”.

Vậy chủ đề mà chúng ta quan tâm lúc này, là chúng ta hiểu được những lời khuyên bảo của Chúa có giá trị đến mức nào.

Lời chúng ta nói sẽ được dùng để liên lạc với những người khác. Thông qua những lời nói này mà người ta biết chúng ta có thực sự là những chứng nhân của Nước trời hay không, hay chúng ta chỉ là những con vẹt lặp đi lặp lại các nguyên tắc lôi cuốn.

Do đó chính chất lượng của lời nói với sự bình an nội tâm, với tình yêu thương thực sự của mọi người mà lời nói phản ảnh chính chúng ta, và chúng ta sẽ có thể biết chúng ta đã trở nên cây tốt sinh trái tốt, cũng như chúng ta đã để cho Thiên Chúa tự do thanh lọc và làm cho chúng ta trở nên những người con cái Nước Trời, giúp cho anh em vào được Nước Chúa.

Nguyện xin Thiên Chúa hằng sống trong Bí tích Thánh Thể củng cố đức tin của mỗi chúng ta qua Lời của Ngài và làm cho chúng ta biết sống Niềm Vui Nước Trời và sử dụng chúng ta trở nên khí cụ đưa các anh em chúng ta đến với Chúa. Amen.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *