Chương trình chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận tại Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội – 05/03/2023