Chương trình Tĩnh tâm và Sám hối cộng đồng Mùa chay 2024 tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội