Print
Category: Hội Caritas

Ngày 05/9/2018 lễ thánh Tê-rê-xa Can-cut-ta, Hội Caritas giáo xứ Chính Tòa Hà Nội đã long trọng mừng lễ thánh quan thày của hội. Thánh lễ được cử hành lúc 18h30 tại nhà thờ Chính tòa. Trước Thánh lễ, cha An-tôn Trần Công Ý, trưởng ban Caritas của giáo hạt Chính Tòa Hà Nội đã chia sẻ về tin thần sống bác ái với các hội viên. Trong Thánh lễ do cha An-tôn Trần Công Ý chủ tế còn có sự hiện diện của cha xứ An-tôn, cha Phê-rô Trần Mạnh Hùng từ Úc Châu, và thày Phó tế Phêrô Nguyễn Quang Khánh.

 14530 caritas chinh toa 2

14530 caritas chinh toa 3

14530 caritas chinh toa 5

14530 caritas chinh toa 7

14530 caritas chinh toa 8

14530 caritas chinh toa 9

14530 caritas chinh toa 12

14530 caritas chinh toa 14

14530 caritas chinh toa 15

Ảnh: Phê-rô Việt Anh