Bài Mới Nhất

Sunday, 17 January 2021 09:11

Tin mừng Chúa nhật II thường niên - Năm B Ga 1, 35-42 Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Ðây là Chiên Thiên Chúa". Hai môn đệ...

Saturday, 09 January 2021 20:46

Tin mừng Chúa Nhật Chúa Giê-su chịu phép rửa Mc 1, 6b-11 Khi ấy, Gioan rao giảng rằng: "Có Ðấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho Người. Phần...