Banh

Của ăn thiêng liêng

Banh
 
Tin mừng thứ Hai sau Chúa nhật III phục sinh

 Ga 6, 22-29

Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có thuyền nào khác, duy chỉ có một chiếc, mà Chúa Giêsu không lên thuyền đó với các môn đệ, chỉ có các môn đệ ra đi mà thôi. Nhưng có nhiều thuyền khác từ Tibêria đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh. Khi đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu.

Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?” Chúa Giêsu đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu”. Họ liền thưa lại rằng: “Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?” Chúa Giêsu đáp: “Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào Đấng Ngài sai đến”.

Suy niệm

Sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, đám đông đi tìm Chúa Giê-su tới tận thành phố Capharnaum. Việc tìm kiếm này cho thấy từ xưa cho tới nay, nhân loại vẫn mang trong mình cái khao khát đi tìm thần thiêng. Việc nhân lên các tôn giáo, các giáo phái, các việc thờ cúng từng ngày cho thấy phải chăng nó biểu lộ cái khát vọng thiêng liêng này?

Nhưng một số người lại muốn chinh phục thần thiêng để phục vụ cho các nhu cầu hoàn toàn trần tục. Vả lại, lịch sử cho chúng ta thấy đôi khi có những toan tính dùng thần thiêng cho các mục đích chính trị hoặc các mục đích khác.

Như bài Tin mừng thuật lại, đám đông sau phép lạ đã tuốn đến với Chúa Giê-su. Tại sao vậy? Đó chính là câu hỏi mà Chúa Giê-su đặt ra và khẳng định: “ “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê”. Chúa Giê-su không bị lừa. Ngài biết họ đã không thể đọc được dấu chỉ của phép lạ hóa bánh ra nhiều. Ngài muốn loan báo về cái nuôi dưỡng con người là một của ăn thiêng liêng cho phép người ta sống đời đời. Chính Chúa Cha sẽ ban của ăn này, và Ngài ban của ăn này qua Con của Ngài.

Vậy chúng ta hiểu được tại sao Đức Thánh Cha đốc thúc chúng ta thực hiện một công cuộc tái truyền giáo cho thế giới của chúng ta, một thế giới không đến với Chúa đúng cách. Các nghị phụ Công đồng Vaticanô II trong Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân nhắc chúng ta ở đây rằng: “Giáo Hội biết chắc rằng chỉ có Thiên Chúa mà Giáo Hội phụng sự mới đáp ứng được các ước vọng sâu xa nhất của lòng người. Lòng người không bao giờ hoàn toàn thỏa mãn với những của ăn trần thế.” (GS)

Tại sao chúng ta tiếp tục theo Chúa Giê-su? Giáo Hội mang lại cho chúng ta điều gì? Mỗi chúng ta hãy nhắc lại điều mà Công Đồng Vaticanô II khẳng định ở trên: đó là Giáo Hội giúp chúng ta hiểu rằng chỉ có Thiên Chúa mới đáp ứng được các ước vọng sâu xa nhất của lòng người, mà của ăn trần thế không bao giờ làm cho hoàn toàn thỏa mãn. Vậy chúng ta có cảm nhận được điều tốt lành mà của ăn thiêng liêng mang lại sự sống đời đời và sẵn sàng trao ban của ăn đó cho tất cả mọi người hay không?

Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *