Esprit

Đấng Phù Trợ đến sẽ dạy chúng ta mọi điều.

Esprit

Tin mừng thứ Hai sau Chúa nhật V phục sinh

Ga 14, 21-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy, và ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy”.

Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariô, thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tại sao Thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ cho thế gian?” Chúa Giêsu trả lời: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời mà các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Đấng Phù Trợ, là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con”.

Suy niệm

Hôm nay Chúa Giê-su nói với chúng ta hai điều quan trọng. Điều thứ nhất là: nếu tôi muốn yêu Chúa thì tôi phải tôn trọng các giới răn của lề luật Chúa. Điều thứ hai là: nếu tôi thực hành luật thì điều lớn lao sẽ xẩy đến: Thiên Chúa sẽ đến với tôi và sẽ ở trong lòng tôi.

Ngoài ra, Chúa Giê-su loan báo từ trời rằng Chúa Cha và Ngài sẽ gửi Chúa Thánh Thần là Tình Yêu Thiên Chúa đến. Chúa Thánh thần là Đấng an ủi bởi vì Ngài đến và giúp chúng ta hiểu được những lời dạy của Chúa Giê-su.

Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *