ductin

Đức tin non yếu

ductin

Tin mừng thứ Bẩy sau Chúa nhật XVIII thường niên A

Mt 17, 14-19

Khi ấy, có một người đến gần, quỳ gối trước mặt Chúa Giêsu mà nói rằng: “Lạy Ngài, xin thương xót con trai tôi vì nó mắc chứng kinh phong và rất trầm trọng: nó thường ngã vào lửa và lắm lúc nó ngã xuống nước. Tôi đã đem nó đến cùng môn đệ Ngài, nhưng các ông không thể chữa nó được”. Chúa Giêsu đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng tin và hư hỏng! Ta phải ở với các ngươi đến bao giờ? Ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Hãy đem nó lại đây cho Ta”. Chúa Giêsu quát mắng quỷ và quỷ liền ra khỏi đứa bé. Và nó được lành ngay trong lúc ấy.

Bấy giờ các môn đệ đến hỏi riêng Chúa Giêsu rằng: “Tại sao chúng con không thể trừ quỷ ấy được?” Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Vì các con yếu lòng tin! Thầy bảo thật các con: Nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì các con có khiến núi này rằng: ‘Hãy rời khỏi đây mà sang nơi kia’, thì nó liền đi sang, và chẳng có gì các con không làm được”.

Suy niệm

Hôm nay Tin mừng chuyển tải cho chúng ta một chi tiết rất quan trọng đôi khi không nhận ra. Một người đã đến với Chúa Giê-su và quỳ gối trước mặt Ngài. Trong một số vùng miền, thì việc quỳ gối không phải là diều dễ thực hiện. Quà là điều lạ. Chúng ta đã đánh mất thói quen tốt lành này, cách riêng trong thân phận là những hữu thể nhân loại. Thực vậy, người đàn ông này cũng chưa bao giờ là người cho đến khi ông quỳ gối xuống.

Tóm lại: người cha này lập tức nhận được điều mà ông xin khi quỳ gối xuống. Chắc chắn là thế! Khi chúng ta coi trọng Thiên Chúa như là Thiên Chúa, thì khi đó chúng ta cho lại cho Thiên Chúa hành động như là Thiên Chúa.

Giáo xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *