Giờ Lễ Trong Tuần

+ Ngày thường - 05h30 và 18h30 
+ Thứ Bảy - 5h30 và 18h00
+ Chúa Nhật - 05h00, 07h00, 08h30, 10h00 (Tiếng Pháp), 11h30 (Tiếng Anh), 
16h00 (lễ thiếu nhi), 18h00, 20h00 (lễ giới trẻ)

Giờ Cầu Nguyện Trong Ngày

Ngày thường: 5h00 (Kinh Phụng Vụ: thứ Ba - Năm - Bẩy); 18h00 (Kinh Phụng Vụ: thứ Hai - Bốn - Sáu); Thứ Ba đầu tháng - 19h00: Viếng Thánh An-tôn - Làm phép bánh mì; Sáng thứ Sáu đầu tháng: Viếng Đức Mẹ Sầu Bi;  Sáng thứ Bẩy - 6h00: Viếng hang đá Đức Mẹ.

Thứ Bảy: 17h30: Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp; 19h00: Viếng Đức Mẹ Hòa Bình

Chúa Nhật: 6h30: Kinh Phụng Vụ
  

Giờ Giải tội

Trước các Thánh lễ 30 phút
 

Giờ Chầu Thánh Thể

Thứ Năm hàng tuần: 18h15

Thứ Sáu đầu tháng: 14h00 - 18h00

Sample title