Hình ảnh – Hội Caritas giáo xứ Chính tòa Hà Nội mừng lễ thánh Tê-rê-xa Can-cut-ta

 14530 caritas chinh toa 2

14530 caritas chinh toa 3

14530 caritas chinh toa 5

14530 caritas chinh toa 7

14530 caritas chinh toa 8

14530 caritas chinh toa 9

14530 caritas chinh toa 12

14530 caritas chinh toa 14

14530 caritas chinh toa 15

Ảnh: Phê-rô Việt Anh

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top