Hòa nhạc Đại phong cầm – Pipe Organ tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, 20h00 thứ Năm ngày 16/02/2023