Hòa nhạc Đại Phong Cầm tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội