HỘI LEGIO MARIAE

Legio Mariae là một Đoàn thể Giáo dân, được Giáo hội phê chuẩn và đặt duới quyền chỉ huy hùng mạnh của Đức Maria vô nhiễm, trung gian các ơn. Họ họp thành đạo quân để phục vụ trong chiến cuộc mà Giáo hội không ngừng giao phong với thế gian và quyền lực tội ác. 
Đơn vị Praesidium đầu tiên được thành lập tại thành Dublin, Ái Nhĩ Lan, vào ngày 7 tháng 9, năm 1921. 
Đạo quân này đến nay rất đông đảo, và đang bành trướng khắp nơi trên thế giới, có trên 3 triệu Hội viên Hoạt động và gần 20 triệu Hội viên Tán trợ đang chiến đấu dưới lá cờ của Đức Maria. 
Hệ thống quản trị của Legio: 
1. Hội Đồng trung ương (Concilium Legionis), trụ sở đặt tại nước Ái Nhĩ Lan. 
2. Hội Đồng miền (Senatus), tại các quốc gia. 
3. Hội Đồng Tỉnh (Regia). 
4. Hội Đồng Địa phận (Comitium). 
5. Hội Đồng Hạt (Curia). 
6. Đơn vị hoặc một chi nhánh (Praesidium).

ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP HỘI 
- Legio Mariae mở cửa đón nhận mọi người Công giáo, gồm cả hai phái nam và nữ. 
- Hội viên trưởng thành (Senior), trên 18 tuổi. 
- Hội viên thiếu niên (Junior), dưới 18 tuổi: A) Sống Đạo thực hành theo Đức tin. B) Thực sự muốn làm việc Tông đồ giáo dân theo công tác của Legio. C) Sẵn sàng chu toàn mọi việc mà phận vụ Hội viên đòi buộc. 
Legio Mariae có hai loại Hội viên: Hội viên Hoạt động (Active members) và Hội viên Tán trợ (Auxilary members). Tuổi nào vào Tán trợ cũng được.

TÔN CHỈ

“Trước tiên phải tìm nước Thiên Chúa và sự công chính Ngài đã, còn mọi điều khác sẽ ban cho các ngươi” (MT 6, 24-34)

MỤC ĐÍCH

- Legio Mariae nhằm mục đích là làm vinh danh Thiên Chúa, rao giảng phúc âm và cứu rỗi các linh hồn, qua việc thánh hóa hội viên bằng sự cầu nguyện, và dưới sự lãnh đạo của Giáo quyền, tích cực cộng tác vào công cuộc hành động của Đức Maria và của Hội Thánh là đạp đầu con rắn, phá vỡ thế lực của tội lỗi để mở rộng nước Chúa Kitô. - Đưa Linh mục đến với dân chúng, hoặc giúp ích cho ảnh hưởng của Người được lan rộng. - Thực hiện công tác tông đồ giáo dân dưới nhiều hình thức khác nhau, qua sự hướng dẫn của Linh mục Giáo xứ, nơi đơn vị Legio thành lập. - Sống theo tinh thần của Đức Maria, và đặc biệt là bắt chước Đức Tin, Đức Ái và Đức Khiêm nhượng của Đức Mẹ. -Truyền bá và cổ động việc sùng kính Đức Mẹ và lần hạt Mân côi, để qua Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu.

HOẠT ĐỘNG

- Tham dự buổi hội hàng tuần của Praesidium.
- Ðọc kinh Catena hằng ngày (Phần II của kinh “Tessera”). 
- Làm công tác tích cực và thiết thực, được chỉ định hàng tuần của Praesidium. 
- Triệt để giữ kín tất cả những gì đã được bàn cãi trong phiên họp hoặc đã biết được trong khi thi hành nhiệm vụ Legio.

 

Sinh hoạt thường kỳ