luatchua

Kiện toàn lề luật

luatchua

Tin mừng thứ Tư Chúa nhật IX thường niên

Mt 5, 17-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn.

Vì Thầy bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

Suy niệm

Hôm nay Chúa Giê-su nói về việc kiện toàn lề luật. Ngài đã chữa lành các người đau yếu trong ngày Sabbat, đã ăn uống với các người thu thuế, đã cấm ly dị….Và người ta đã trách ngài không tôn trọng luật Mô-sê. Thế gian thật đảo nghịch! Chúa Giê-su bảo vệ mình…Ngài đã xin chúng ta yêu thương như Ngài yêu thương, để tránh khỏi sự giả hình của các người Pharisêu (họ tuân giữ mọi điều nhưng con tim họ lại khô héo)

Lời Chúa Giê-su không phải là lý thuyết. Đức Ki-tô đến để hoàn thiện lề luật của Chúa, khi chết trên thập giá vì chúng ta. Vậy chúng ta hãy đến với Ngài.

Giáo xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *