Lịch phụng vụ trong tuần từ 4 đến 11 tháng 7 năm 2021

04  25   X  CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN.

Xứ Xuy Xá và Bến Cuối (Đồng Vàng) chầu Mình Thánh.

05  26  X    Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên.

06  27  X  Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên.

07  28  X    Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giuse.

08  29  X  Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên.

09  30  X  Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên.

10  01/6  X  Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên.

11  02  X  CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.

Xứ An Lộc, Đàn Giản và họ Hạ Đoạn chầu Mình Thánh.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *