mancoi

Mẹ được chúc phúc giữa các người phụ nữ

mancoi

Tin mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Lc 1, 26-38

Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ”.

Suy niệm

Hôm nay, chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi. Mẹ Maria luôn hiện ra với cỗ tràng hạt trên tay, bởi vì Mẹ yêu thích tràng hạt Mân Côi. Nhân vật chính của lần hạt mân côi là Chúa Giê-su Ki-tô, con Thiên Chúa sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria. Các mầu nhiệm vui, sáng, thương và mừng như là những “ảnh chụp” vào những giây phút có tính biểu tượng về đời sống của Chúa Giê-su dưới cái nhìn của Đức Mẹ.

Mẹ được chúc phúc giữa cảc người phụ nữ vì Đức Giê-su con của lòng Mẹ được chúc phúc.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *