tretho

Nên giống trẻ thơ

tretho

Tin mừng thứ Hai sau Chúa nhật XXVI thường niên

Lc 9, 46-50

Khi ấy, các mộn đệ nghĩ ngợi trong lòng rằng ai trong các ông sẽ là người cao trọng nhất. Chúa Giêsu thấu biết tư tưởng trong lòng các ông, Người liền dẫn một trẻ nhỏ tới, để đứng bên cạnh Người, và bảo các ông rằng: “Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy: mà hễ ai đón nhận Thầy, tức là đón nhận Đấng đã sai Thầy. Vì kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất”.

Gioan lên tiếng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy một người kia lấy danh Thầy mà trừ quỷ, và chúng con đã ngăn cản nó, vì nó không theo Thầy cùng với chúng con”. Chúa Giêsu bảo ông rằng: “Các con chớ ngăn cản, vì ai không chống nghịch các con, tức là thuận với các con”.

Suy niệm

Trong bài Tin mừng hôm nay, chúng ta ngạc nhiên bởi cuộc tranh luận giữa các môn đệ xem ai là người lớn nhất. Các môn đệ là những người sống với Chúa Giê-su và họ nói ai?..Những người đứng đầu phải trở nên như trẻ nhỏ. Chúa Giê-su mời bạn bắt chước các trẻ nhỏ trong sự đơn sơ và nhỏ bé, khi Chúa Giê-su dẫn một đứa bé tới và đặt bên cạnh Chúa và nói với các môn đệ: Ai nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy tức là đón nhận Thầy.

Chúng ta trở nên “trẻ thơ”, hay chúng ta không có Chúa Giê-su. Thật không phải là ngẫu nhiên mà Thiên Chúa đã đến với thế gian dưới hành dạng một trẻ thơ.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *