Phụng vụ trong tuần từ 22 đến 29 tháng 8 năm 2021

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

Từ 22 đến 29 tháng 8 năm 2021

22  15  X  CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN.

Xứ Đại Ơn, Công Xá, Bái Đô và họ Đô Hai chầu Mình Thánh.

23  16  X  Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên.

(Tr) Thánh Rôsa Lima, Trinh nữ.

1Tx 1,1-5.8b-10; Mt 23,13-22.

24  17  Đ  Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên.

THÁNH BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô, TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.

25  18  X  Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên.

(Tr) Thánh Lu-i.

(Tr) Thánh Giu-se Ca-la-xan (Calasanz), Linh mục.

1Tx 2,9-13; Mt 23,27-32.

26  19  X  Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên. 

1Tx 3,7-13; Mt 24,42-51.

27  20  Tr  Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên.

Thánh nữ Mô-ni-ca, lễ nhớ. 

1Tx 4,1-8; Mt 25,1-13.

28  21  Tr  Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên.

Thánh Au-gút-ti-nô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

1Tx 4,9-11; Mt 25,14-30.

29  22  X  CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.

Xứ Phú Thứ, Tân Lạc, và họ Thọ Lão chầu Mình Thánh.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *