pherophaolo

Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống

pherophaolo

Thứ Hai mừng kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô

Mt 16, 13-19

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”.

Suy niệm

Hôm nay cũng như từ thời xưa, Giáo hội Công giáo Roma luôn mừng lễ trọng thể hai vị Thánh Tông đồ cả, những vị thầy đức tin, trong cùng một ngày. Thánh Phêrô đã được lập nên như đá tảng của Giáo Hội, Thánh Phaolô lại là tiếng nói của Tin mừng trong sứ mạng ở giữa dân ngoại.

Hai vị thánh đã nhận được lời kêu gọi đặc biệt của Thiên Chúa. Với những gì liên quan đến Simon, con của ông Giôna, Chúa Giê-su đã đổi tên ông và cho ông biết việc Ngài sẽ trao cho ông một sứ mạng đặc biệt: đó là tái khẳng định học thuyết tin mừng giữa những người do thái. Chúa Giê-su cũng đã cầu nguyện cách riêng cho ông để niềm tin của ông như là một quà tặng của Cha trên trời, sẽ không bao giờ làm cho ông sai lầm. Còn Saolê thành Tarsô, ông đã được chọn khi đang bách hại các tín hữu: Chúa Ki-tô phục sinh đã hiện ra với Ngài vào khoảng 5 năm sau biến cố lên trời.

Lạy Chúa, xin ban cho con sức mạnh để tiếp tục cộng tác xây dựng “thành Roma ki-tô giáo” mà hai vị là cột trụ và cùng dựng xây.

Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *