giesu

Thiên Chúa của kẻ sống

giesu

Tin mừng thứ Tư sau Chúa nhật IX thường niên

Mc 12, 18-27

Khi ấy, có ít người phái Sađốc đến cùng Chúa Giêsu; phái này không tin có sự sống lại và họ hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, luật Môsê đã truyền cho chúng tôi thế này: Nếu ai có anh em chết đi, để lại một người vợ không con, thì hãy cưới lấy người vợ goá đó để gây dòng dõi cho anh em mình. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ rồi chết không con. Người thứ hai lấy người vợ goá và cũng chết không con, và người thứ ba cũng vậy, và cả bảy người không ai có con. Sau cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy ngày sống lại, khi họ cùng sống lại, thì người đàn bà đó sẽ là vợ của người nào? Vì cả bảy anh em đã cưới người đó làm vợ”.

Giêsu trả lời rằng: “Các ông không hiểu biết Kinh Thánh, cũng chẳng hiểu biết quyền phép của Thiên Chúa, như vậy các ông chẳng lầm lắm sao? Bởi khi người chết sống lại, thì không lấy vợ lấy chồng, nhưng sống như các thiên thần ở trên trời.

Còn về sự kẻ chết sống lại, nào các ông đã chẳng đọc trong sách Môsê chỗ nói về bụi gai, lời Thiên Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ta là Chúa Abraham, Chúa Isaac và Chúa Giacóp”. Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống. Vậy các ông thật lầm lạc”.

Suy niệm

Cuộc tranh luận với Chúa Giê-su lại tiếp tục trong bài Tin mừng hôm nay. Mà ở đây là những người theo phái Sađucê. Họ là những người kỳ cụ hơn: Họ nhóm thành một nhóm tôn giáo, tin vào Chúa nhưng không tin sự sống lại. Thiên Chúa không sống lại? Thiên Chúa không vĩnh cửu? Vậy Ngài là dạng Thiên Chúa nào? Thiên Chúa như thế phục vụ chúng ta cái gì? Họ sai lầm khi mà họ đặt ra một câu hỏi mơ hồ và Chúa Giê-su đã nói trực tiếp với họ: “ Các anh đã mắc một sai lầm lớn”.

Vậy sẽ là gì! Không có chân trời vĩnh cửu, người ta không thể yêu thương. Chính vì thế mà “ Ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaác và Thiên Chúa của Giacóp. Không có Thiên Chúa của kể chết mà là Thiên Chúa của kẻ sống.”

Giáo xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *