monde

Trở nên anh em của Chúa Giê-su

monde

Tin mừng thứ Sáu sau Chúa nhật V phục sinh

Ga 15, 12-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền.

Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con.

Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau”.

Suy niệm

Hôm nay chúng ta nghe từ môi miệng Chúa Giê-su: “ Anh em là bạn hữu của Thầy”, nếu chúng ta cố gắng làm theo những lời dạy của Chúa. Chúng ta không còn được gọi là tôi tớ nhưng là những người bạn của Chúa.

Ngoài ra sau sự Phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô, vị thế của chúng ta đã được nâng lên. Như Chúa Giê-su đã nói với bà Maria Ma-đa-lê-na: “ con hãy đi và nói với anh em của Thầy”…Trở nên anh em của Chúa Giê-su và với Chúa Giê-su, trở nên con Thiên Chúa!

Vậy phải hành động thế nào trong cương vị là một người anh em của Chúa Giê-su và là một người con của Thiên Chúa? “ Và đây là giới răn của Thầy: đó là anh em hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương anh em”.

Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *