theochuagiesu

Trong Nhà Cha có nhiều chỗ ở

theochuagiesu

Tin mừng thứ Sáu sau Chúa nhật IV phục sinh

Ga 14, 1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”.

Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?”

Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.

Suy niệm

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su xoa dịu chúng ta bằng điều này: “Lòng các con đừng xao xuyến”. Tại sao chúng ta xao xuyến sợ hãi? Chúa đã nộp mình vì chúng ta, Ngài đã sống lại và đã lên trời. Như Chúa Giê-su thì trong nhà Cha, có nhiều chỗ ở: Ở đó là nơi đầy tràn tình yêu cho đến muốn đời. Vậy Chúa sẽ dẫn chúng ta đến đó, cùng với Ngài…

Tông đồ Tô-ma đã thưa với Chúa Giê-su: “ Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu”. Chúa Giê-su về Nhà Cha. Để đến đó và ở lại đó chúng ta cần phải cùng nhau sống theo mẫu gương của Chúa Giê-su.

Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *