Caynho

Xin cho chúng nên một

Caynho

Tin mừng thứ Năm sau Chúa nhật VII phục sinh

Ga 17, 20-26

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con.

Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con.

Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa”.

Suy niệm

Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giê-su nhấn mạnh tới lời cầu nguyện với Chúa Cha, và sự hiệp nhất của chúng ta trong lời cầu nguyện. Chúa Giê-su đã cầu nguyện nhiều cho ý nguyện này. Đó chính là vấn đề mấu chốt, và tất nhiên là chúng ta thấy được những sự chia rẽ đang xẩy ra trong các gia đình, các dân tộc và các quốc gia…

Mọi người sẽ tin rằng Chúa Giê-su là Thiên Chúa, nếu họ thấy các môn đệ của Chúa sống hiệp nhất và yêu thương nhau. Nếu chúng ta không hiệp nhất xung quanh Chúa Ki-tô, mọi người sẽ hỏi nhau: Các tín hữu này theo ai vậy?

Tình yêu giữa con người bắt đầu bởi tình yêu và hiệp nhất của những người trong gia đình mỗi chúng ta.

Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *