caunguyen

Xin làm vinh hiển Con Cha

caunguyen

Lời Chúa Chúa nhật VII phục sinh năm A

Ga 17, 1-11a

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho Con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho Con. Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và Đấng Cha đã sai, là Giêsu Kitô.
Con đã làm vinh hiển Cha dưới đất. Con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho Con. Giờ đây, lạy Cha, xin hãy làm cho Con được vinh hiển nơi Cha, với sự vinh hiển mà Con đã có nơi Cha trước khi có thế gian. Con đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa khỏi thế gian mà ban cho Con. Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho Con, và chúng đã tuân giữ lời Cha. Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho Con, đều bởi Cha mà ra. Vì những lời Cha ban cho Con thì Con đã ban cho chúng và chúng đã lãnh nhận, và biết đích thực rằng Con bởi Cha mà ra, và chúng tin rằng Cha đã sai Con.
Con cầu xin cho chúng; Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha. Và mọi sự của Con là của Cha, và mọi sự của Cha cũng là của Con, và Con đã được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian, phần Con, Con về cùng Cha”.

Suy niệm

Vào Chúa nhật sau lễ Chúa Lên Trời và trước lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Giáo hội cho chúng ta suy niệm lời cầu nguyện cuối cùng của Chúa Giê-su ngay trước lúc chết: Chúa Giê-su đã nói tới sự sống đời đời mà Ngài sẽ ban tặng.

Sự sống đời đời mà Chúa Giê-su muốn tặng ban là chính sự sống của Ngài! Đó là sự sống thần linh.

 • Đó là sự sống mà Chúa Giê-su nhận được từ Chúa Cha trước khi bắt đầu thế giới.
 • Tóm lại trong một từ, sự sống đời đời: đó chính là Thiên Chúa.

“Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con”, chúng ta hãy để cho mình cảm nhận lời cầu nguyện đặc biệt này; lời tâm sự hoàn hảo của tình yêu, được tặng ban cho chúng ta.

Để định nghĩa sự sống đời đời, Chúa Giê-su dùng một từ ngữ cần phải hiểu trong ý nghĩa sâu sa, đó là: sự sống đời đời. Có nghĩa là:

 • Nhận biết Chúa Cha là Thiên Chúa thật
 • Và nhận biết Đấng mà Cha gửi đến là Chúa Giê-su Ki-tô

Trong ngôn ngữ kinh thánh, sự nhận biết bao hàm tất cả con người: ta chỉ biết thật một người khi mà ta nên một với người đó:

 • Nhận biết: đó hiệp thông, là nên hoàn hảo trong sự nối kết,
 • Nhận biết: đó là cho đi tất cả và nhận lại tất cả từ một người

Vậy, sự sống đời đời là kết quả của một sự qua lại: Chúa Giê-su trao ban sự sống đó và mỗi người đón nhận nó.

Ở đây chúng ta đứng trước một thực tế thực sự đơn giản vì ai cũng có kinh nghiệm: kinh nghiệm của việc chuẩn bị một quà tặng và một tặng vật cho một người nào đó.

Luôn có ở đây một bộ đôi hoạt động: hành động của người tặng quà và hành động của người nhận quà. Đó chính là hành động trung tâm của Thánh lễ khi: Chúa Giê-su cầm lấy bánh và trao cho các môn đệ và nói: hãy cầm lấy.

Tất cả sứ mạng của Chúa Giê-su là trao ban sự nhận biết Thiên Chúa cách thực sự khi Ngài thưa với Chúa Cha: “ Con đã cho họ biết danh Cha…con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con”. Đây thực sự là điều kiện đầu tiên của sự sống đời đời: đó là một quà tặng của Thiên Chúa, một ân sủng, một món quà nhưng mang hình hài của một mạc khải và một lời nói làm cho chúng ta nhận biết Một Thiên Chúa.

Với kinh nghiệm thực tế, chúng ta biết rõ là để được nhận lãnh, thì một món quà phải được đón nhận. Và Chúa Giê-su đã sử dụng 4 cách thức liên kết với nhau để giúp cho việc hiểu rõ tầm quan trọng của hai điều kiện cho sự sống đời đời. Đó là các môn đệ:

 • Họ đã nhận được lời mà Chúa Giê-su tặng ban cho họ
 • Họ đã nhận biết rằng Chúa Giê-su đến bên cạnh Chúa Cha
 • Họ đã tin rằng chính Chúa Cha đã sai Chúa Con
 • Họ đã gìn giữ cách trung tín lời của Chúa Cha

Bốn động từ: đón nhận, nhận biết, tin và giữ trung thành, nhấn mạnh tất cả sự tôn trọng mà Thiên Chúa có được từ con người.

Mặt khác, làm thế nào mà ta có thể nói về tình yêu nếu không được nhận cách tự do?

 • Sự xúc phạm thì trái với tình yêu
 • Thiên Chúa không bao giờ ép buộc một sự tự do nhân loại, cho nên sự sống đời đời đồng thời là một món quà nhưng lại là một sự đón nhận.

Về phần chúng ta, tự do là đón nhận, là nhận biết, tin và gìn giữ món quà tặng tuyệt vời trên đôi tay của mình.

Chúa Giê-su ra đi. “ Từ nay, thầy không còn ở trong thế gian”. Đó là mầu nhiệm lên trời.

Nhưng sau khi ra đi, không phải là trống rỗng. Ngài đã sai Thánh Thần và đã để lại địa chỉ khi thành lập một Giáo hội trong thế giới, giao phó cho Giáo hội trách nhiệm tiếp nối sự nghiệp của Ngài: có nghĩa là làm cho mọi người nhận biết Thiên Chúa là Cha, mở ra những cánh cửa của sự sống đời đời, trao ban cho mọi người những lời của Chúa Giê-su.

Thánh lễ là dấu chỉ của điều đó, ngay lúc này, khi chờ đợi món quà tuyệt vời của sự sống sẽ được thực hiện tỏ tường vào một ngày.

Vậy chúng ta hãy đón nhận món quà của Thiên Chúa, món quà được tặng ban cho chúng ta dưới dấu chỉ của bánh và rượu, trong bí tích Thánh Thể này để nhận lãnh sự sống đời đời. Amen.

Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *