ditrenbien

Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy

Tin mừng thứ Hai sau Chúa nhật XVIII thường niên

Mt 14, 22-36

Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Ðến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió.

Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: “Ma kìa” và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ”. Phêrô thưa lại rằng: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Chúa phán: “Hãy đến”. Phêrô xuống khỏi thuyền bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: “Lạy Thầy, xin cứu con”. Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: “Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?” Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa!”

Khi đã sang qua biển hồ, các ngài lên bộ và ghé vào Ghênêsarét. Nhận ra Ngài, dân địa phương liền loan tin đi khắp cả vùng xung quanh, và người ta đem đến cho Ngài hết mọi kẻ ốm đau. Họ nài xin Ngài cho họ rờ đến tua áo choàng của Ngài thôi, và ai đã rờ đến thì đều được chữa lành.

Suy niệm

Sau khi thuật lại việc Chúa Giê-su làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, nói lên sự quan tâm của Chúa đến mọi người, Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giê-su ở lại cầu nguyện …Các Tông đồ thì đã lên thuyền. Sau đó, trong đêm, Chúa đã đi trên biển mà tới với các ông. Phêrô thấy Chúa đi trên biển đã xin được đi trên mặt nước, nhưng khi gió nổi lên, ông đã sợ hãi…và bắt đầu chìm xuống nước.

Việc đó có xẩy đến với bạn hay không? Người kém lòng tin! Và nếu chúng ta học biết tuyên xưng như các Tông đồ, “ Thầy thực sự là Con Thiên Chúa”…Mọi sự đều có thể.

Giáo xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *