yeuthuong

Yêu như Thầy yêu

Tin mừng thứ Năm sau Chúa nhật IX thường niên

Mc 12, 28b-34

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?”

Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất chính là: “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi”. Còn đây là giới răn thứ hai: “Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi”. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”.

Luật sĩ thưa Người: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất, và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác. Yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”.

Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

Suy niệm

Hôm nay Chúa Giê-su khi nói chuyện với một luật sỹ, khẳng định về truyền thống mà Môi sen đã truyền lại. Nhưng Ngài không dừng ở đó….bởi vì khi mà Ngài thiết lập bí tích Thánh Thể, Ngài đã tiến thêm một bước nữa bằng việc làm cho luật bác ái trở nên hoàn hảo.

“ Hôm nay Thầy ban cho an hem một điều răn mới: an hem hãy yêu thương nhau như chính Thấy đã yêu thương anh em”. Chính Thiên Chúa mới đo lường được tình yêu.

Giáo xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *